spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Informácie o vzdelávacej aktivite : "Odchyt túlavých zvierat"
Zameranie školenia:
Riešenie problematiky zatúlaných, nechcených a opustených zvierat na úrovni miest a obcí.
Cieľom vzdelávania je získať špecifické odborné vedomosti o problematike riešenia odchytu túlavých zvierat, v zmysle Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 22 Ochrana zvierat, kde sú vymedzené povinnosti vlastníka, majiteľa, chovateľa zvieraťa.
Vzdelávacia aktivita je určená hlavne tým, ktorí chcú vykonávať odchyt alebo už vykonávajú odchyt túlavých zvierat na úrovni miest a obcí. Odchyt ako taký je možný realizovať v rôznych podobách: v štátnozamestnaneckom pomere, podnikateľskou živnosťou, alebo dobrovoľníckou činnosťou (Občianske združenia, Priatelia zvierat, Sloboda zvierat a pod.).

Školenie je určené pre: mestských policajtov, obecných policajtov, prevádzkovateľov psích útulkov, hotelov pre zvieratá, zriaďovateľov dočasných staníc pre opustené zvieratá, ale aj členov ochranárskych združení zvierat, zaoberajúcich sa touto problematikou. Obsahová náplň vzdelávacej aktivity je profilovaná tak, aby v jednotlivých prednáškach bolo poskytnuté čo najviac informácií na riešenie nechcených, túlavých a opustených zvierat.
Témy: Práva zvierat, etológia zvierat, stres a prejavy zvierat. Legislatíva v riešení odchytu zabehnutých zvierat. Schvaľovací proces karanténnych staníc a útulkov pre spoločenské zvieratá. Výkon úradných kontrol vo veterinárnej oblasti. Identifikácia a registrácia zvierat. Právna a trestnoprávna zodpovednosť. Nakladanie s VŽP - odstraňovanie uhynutých spoločenských zvierat. Najzávažnejšie ochorenia spoločenských zvierat, zoonózy vo vzťahu k cieľovým druhom zvierat. Najčastejšie parazitárne ochorenia spoločenských zvierat, preprava odchytených zvierat. Praktická ukážka odchytu, pomôcky pri odchyte.

Požiadavky pre uchádzačov: Pre zdarný výkon tejto činnosti je vhodné, ak uchádzač má úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou - podľa možností biologického smeru a pozitívny vzťah k zvieratám.

Na záver školenia po úspešnom zvládnutí testu účastník získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity, ktoré ho oprávňuje k výkonu činnosti - Odchytu túlavých zvierat.

Termín školenia: oznamujeme včas, ak sa prihlási min. 15 záujemcov. Predbežná prihláška je na webovej stránke IVVL v sekcii "prihlášky".
Účastnícky poplatok 135 € zahŕňa školné, obed v prvý a druhý deň školenia, občerstvenie.
Ubytovanie v IVVL Košice (zľavnené), si platí účastník školenia sám.


Úhrada školenia je možná v hotovosti v deň školenia na IVVL Košice alebo na účet IVVL.

Informácie o školeniach nájdete na: www.ivvl.sk, v kolónke: Aktuálne aktivity.

Kontaktná osoba IVVL:MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055/7969 115, e-mail rajzakova@ivvl.sk
1. Zoznam odborne spôsobilých osôb - Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, absolventi školení v rokoch 2015 -2019, je uvedený v Datasetoch IVVL

2. Zoznam odborne spôsobilých osôb - Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, absolventi školení v rokoch 1994 - 2014

3. Útulky na Slovensku : https://www.azet.sk/katalog/utulky/slovensko/


 

    
      predel