spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice
Informácie o vzdelávacej aktivite : "Odchyt túlavých zvierat"
Zameranie školenia:
Riešenie problematiky zatúlaných, nechcených a opustených zvierat na úrovni miest a obcí.
Cieľom vzdelávania je získať špecifické odborné vedomosti o problematike riešenia odchytu túlavých zvierat, v zmysle Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 22 Ochrana zvierat, kde sú vymedzené povinnosti vlastníka, majiteľa, chovateľa zvieraťa.
Vzdelávacia aktivita je určená hlavne tým, ktorí chcú vykonávať odchyt alebo už vykonávajú odchyt túlavých zvierat na úrovni miest a obcí. Táto činnosť sa môže robiť na báze samostatnej koncesovanej činnosti, t.j. prevádzkovatelia psích útulkov, hotelov pre zvieratá, zriaďovateľov dočasných staníc pre opustené zvieratá, ale aj členov ochranárskych združení zvierat, zaoberajúcich sa touto problematikou.

Obsahová náplň vzdelávacej aktivity je profilovaná tak, aby v jednotlivých prednáškach bolo poskytnuté čo najviac informácií na riešenie nechcených, túlavých a opustených zvierat.
Lektori, majú bohaté skúsenosti s problematikou odchytu zvierat. Témy: etológia, schvaľovací proces karanténnych staníc a útulkov pre spoločenské zvieratá, právna a trestnoprávna zodpovednosť, nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi, preprava odchytených zvierat, legislatíva k danej problematike, identifikácia a registrácia zvierat, praktické ukážky odchytu, odchytové pomôcky. Najčastejšie ochorenia psov a mačiek.

Požiadavky pre uchádzačov: Pre zdarný výkon tejto činnosti je vhodné, ak uchádzač má úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou - podľa možností biologického smeru a pozitívny vzťah k zvieratám.

Na záver školenia po úspešnom zvládnutí testu účastník získa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity, ktoré ho oprávňuje k výkonu činnosti - Odchytu túlavých zvierat.

Termín školenia: oznamujeme včas, ak sa prihlási min. 15 záujemcov. Predbežná prihláška je na webovej stránke IVVL v sekcii "prihlášky".
Účastnícky poplatok 135 € zahŕňa školné, 2x obed, 2x kávu, 2x minerálku.
Ubytovanie (zľavnené) si platí účastník školenia sám.

Úhrada školenia je možná v hotovosti v deň školenia na IVVL Košice alebo na účet IVVL.

Informácie o školeniach nájdete na: www.ivvl.sk, v kolónke: Aktuálne aktivity.

Kontaktná osoba IVVL:MVDr. Irena Rajzáková, tel. 055/7969 115, e-mail rajzakova@ivvl.sk
Abecedný zoznam odborne spôsobilých osôb - Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat

Zoznam absolventov Odchytu podľa roku ukončenia

Útulky na Slovensku


 

    
      predel