spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2019
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Ochrana zvierat počas usmrcovania

Podmienky na získanie osvedčenia o spôsobilosti podľa požiadaviek ustanovených v Nariadení vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania a Nariadenia Rady (ES) 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania

Podmienky na získavanie osvedčenia o spôsobilosti na úkony spojené s usmrcovaním:
  • Žiadateľ: fyzická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý vykonáva úkony spojené s usmrcovaním zvierat na bitúnku, musí absolvovať akreditovaný vzdelávací program - školenie "Ochrana zvierat počas usmrcovania" podľa požiadaviek ustanovených v nariadení rady (ES) 1099/2009 a v Nariadení vlády SR č. 432/2012 Z. z.
  • Každá fyzická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá chce vykonávať súvisiace úkony spojené s usmrcovaním (tzn. vykladanie zvierat, preháňanie zvierat, znehybňovanie zvierat, omračovanie zvierat, vykrvenie zvierat) na bitúnku musí byť vyškolená, absolvovať záverečnú skúšku a musí vlastniť osvedčenie o spôsobilosti


Školenie "Ochrana zvierat počas usmrcovania", číslo pridelenej akreditácie: 1570/2012/80/1, je jednodňové školenie v trvaní 10 vyučovacích hodín.

Podmienkou získania osvedčenia o spôsobilosti je absolvovanie kurzu a záverečnej písomnej skúšky.
  • Prevádzkovateľ bitúnku umožní, aby žiadateľ : fyzická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ, vykonávajúca súvisiace úkony spojené s usmrcovaním zvierat absolvovala akreditovaný vzdelávací program - školenie, ktoré organizuje Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice IVVL

Aktuálne pozvánky :Vzor prihlášky:
časť A - Prihláška na školenie Ochrana zvierat pocas usmrcovania.
časť B - Vyhlásenie žiadatela o neporušení predpisov welfaru zvierat.
časť C - Vyhlásenie pre udelenie docasného osvedcenia.

Vyplnená prihláška sa zasiela na IVVL.

K prihláške na školenie časť A žiadateľ priloží podľa uvedeného vyššie:

a.) vyhlásenie o neporušení všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane zvierat za posledné 3 roky pred podaním žiadosti na školenie / časť B
b.) potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe pri usmrcovaní zvierat alebo súvisiacich úkonoch. Ak sa fyzická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ hlási na absolvovanie školenia odborných činností, doplní spôsoby omračovania (plynové, mechanické, elektrické), ktoré počas svojej praxe vykonávala
c.) vyhlásenie pre udelenie dočasného osvedčenia o spôsobilosti / časť C


IVVL vydáva 3 druhy osvedčenia:

1. Dočasné osvedčenie o spôsobilosti s platnosťou 3 mesiace, ktoré sa počítajú odo dňa prijatia prihlášky časť A a B. Toto osvedčenie môže získať každý, kto pripojí k vyplnenej prihláške vyplnenú časť C. Držiteľ tohto osvedčenia môže pracovať na bitúnku iba pod dohľadom osoby, ktorá vlastní osvedčenie o:
  • odbornej spôsobilosti získané absolvovaním kurzu odbornej prípravy a vykonaní záverečnej písomnej skúšky, alebo
  • odbornej spôsobilosti, vydané na základe potvrdenia zamestnávateľa o dĺžke praxe minimálne 3 roky v odbore usmrcovania zvierat a s tým súvisiacimi úkonmi podľa osobitného predpisu ods. 2 Čl. 29 Nariadenia Rady /ES) č. 1099/2009
Po ukončení platnosti osvedčenia (po uplynutí 3 mesiacov od vydania osvedčenia) musí fyzická osoba absolvovať kurz odbornej prípravy a zložiť záverečnú písomnú skúšku.

2. Osvedčenie o spôsobilosti s predĺženou platnosťou do 08.12.2015. Toto osvedčenie môže získať iba fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ, ktorá k vyplnenej prihláške časť A priloží vyplnenú časť B a zároveň priloží doklad od zamestnávateľa o dĺžke praxe v odbore v trvaní minimálne 3 roky. Zároveň musí byť v potvrdení od zamestnávateľa uvedený aj typ omračovacej metódy, ktorú žiadateľ u daného prevádzkovateľa používal. Fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ, ktorá vlastní tento typ osvedčenia o spôsobilosti môže vykonávať dohľad nad pracovníkmi, ktorí vlastnia iba dočasné osvedčenie do obdobia, kým neabsolvujú školenie so záverečnou skúškou.

3. Osvedčenie o spôsobilosti, ktoré získa žiadateľ po absolvovaní školenia a vykonaní záverečnej skúšky. Žiadateľ je povinný zaslať vyplnenú prihlášku časť A a časť B. Fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ, ktorá vlastní tento typ osvedčenia o spôsobilosti môže vykonávať dohľad nad pracovníkmi, ktorí vlastnia iba dočasné osvedčenie do obdobia, kým neabsolvujú školenie so záverečnou skúškou.

Na základe zaslaných prihlášok IVVL zostaví termín školení, o ktorých bude všetkých prihlásených žiadateľov e-mailovou poštou informovať.
Pri vydávaní dočasných osvedčení alebo osvedčení s predĺženou platnosťou do roku 2015 je potrebné doplnenie požadovaných častí prihlášky A časťou B, C a dokladom o dĺžke praxe.

MVDr. Jozef Pokorný, riaditeľ IVVL, v.r.

 

    
      predel