spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2018
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2007 - 2013
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Kniha veterinárnych úkonov
   Ste Counter  návštevníkom našich stránok
IVVL Košice

Zoznam atestačných prác úspešne obhájených na IVVL Košice

 

Atestačné práce - rok 2017

Odbor: Zdravie zvierat a ochrana zvierat

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín


Atestačné práce - rok 2016

Odbor: Zdravie zvierat a veterinárna ekológia

Odbor: Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia

Odbor: Zdravie zvierat, ochrana zvierat, veterinárna certifikácia

 • MVDr. Martin PASTYRIK, ŠVPS SR - HIS
  Preprava zvierat po ceste a výkon úradnej kontroly na ochranu zvierat počas prepravy pri dovoze, tranzite a vývoze zvierat cez Hraničnú inšpekčnú stanicu Vyšné Nemecké v rokoch 2007 - 2011

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín

Odbor: Zdravie a ochrana zvierat


Atestačné práce - rok 2015

Odbor: Zdravie a ochrana zvierat


Atestačné práce - rok 2014

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín

Odbor: Zdravie a ochrana zvierat

Odbor: Veterinárna ekológia a živočíšne vedľajšie produkty

 • MVDr. Pavol TOKÁR, RVPS Galanta
  Výkon veterinárnej kontroly v spracovateľskom závode vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 (schvaľovanie, validácia spracovateľskej metódy, HACCP, sledovanie kvality a nezávadnosti odvodených produktov) vo vzťahu k platnej legislatíve EÚ v období 2009 - 2011.

Odbor: Veterinárna farmácia

Odbor: Laboratórna diagnostika

Atestačné práce - rok 2013

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín

Odbor: Veterinárna certifikácia, výmeny, vývoz a dovoz

Atestačné práce - rok 2012

Odbor: Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín

 • MVDr. Miroslava Blahová
  Výsledky dosiahnuté pri kontrole hygieny povrchov tiel jatočných ošípaných a hovädzieho dobytka na bitúnkoch v regióne Zvolen
 • MVDr. Adriana Kašubová
  Sanitácia v systéme HACCP vo vybranej prevádzkarni
 • MVDr. Ivan Marek
  Prevalencia salmonel v ileocekálnych miazgových uzlinách u ošípaných chovaných v SR v rokoch 2006 - 2007
 • MVDr. Ivana Hurníková
  Analýza výskytu a riziko nakazenia ľudí pôvodcami trichinelózy v Žilinskom kraji v rokoch 2006 - 2011
 • MVDr. Jaroslava Švaňová
  Sledovanie výskytu Listeria monocytogenes v mäsospracujúcich závodoch v regióne Čadca v rokoch 2008 - 2010
 • MVDr. Ján Ždij
  Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri výkone ÚKP v obchodenej sieti trebišovského regiónu v rokoch 2007 - 2010 a ich príčiny z pohľadu inšpektora HP a PD
 • MVDr. Gabriela Gadusová
  Koliformné mikroorganizmy izolované z pitnej vody, ich druhová identifikácia a hygienický význam
 • MVDr. Martin Kováč
  Proteíny akútnej fázy vo veterinárnej diagnostike (kvalita mlieka)
 • MVDr. Jarmila Szatmáryová
  Monitorovanie a vyhodnotenie vybraných ukazovateľov bezpečnosti a kvality mäsových výrobkov dvoch výrobcov regiónu Šaľa v rokoch 2007 - 2011
 • MVDr. Milena Holotová
  Vyhodnotenie nevyhovujúcich laboratórnych výsledkov vzoriek potravín odobratých v zmysle plánu úradného odberu vzoriek, ich hlásenie cez rýchly výstražný systém v období rokov 2009 - 2011 v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Myjava
 • MVDr. Anna Ondová
  Analýza nedostatkov pri vydávaní prvostupňových rozhodnutí v správnom konaní v oblasti úradných kontrol potravín v rokoch 2009 - 2011 v Košickom kraji
 • MVDr. MVDr. Ľubica Šustrová
  Hodnotenie kvality surového kravského mlieka vo vybraných podnikoch v regióne Nové Mesto nad Váhom za roky 2000 - 2001 a 2010 - 2011
 • MVDr. Martina Samcová
  Sledovanie vybraných faktorov bezpečnosti mäsa hydiny a výrobkov z hydinového mäsa vyrábaných a umiestňovaných na trh v regióne Žilina v rokoch 2006 - 2010
 • MVDr. Tatiana Jaďuďová
  Analýza rizika obsahu olova v produktoch živočíšneho pôvodu v súvislosti s intoxikáciou hovädzieho dobytka
 • MVDr. Gabriela Chudániková
  Vytvorenie mapy výskytu trichinelózy u voľne žijúcich zvierat kraja Banská Bystrica
 • MVDr. Helena Palágyiová
  Katarálna horúčka oviec v karanténe hovädzieho dobytka
 • MVDr. Ján Dlhý
  Cirkulácia dirofilariózy u psov na západnom Slovensku

Atestačné práce - rok 2011

Odbor: Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia

 • MVDr. Miriam Csicsai
  Vplyv vybraných látok na puerpérium bahníc
 • MVDr. Bohuslava Miškovičová
  Riešenie zverozdravotnej situácie v chove králikov po odstave na farme Anprokrmi sro Šoporňa v rokoch 2005 - 2007
 • MVDr. Ján Šiška
  Zdravie, ochrana a welfare zvierat chovaných na farmách a v čase ich prepravy
 • MVDr. Dagmar Kopřivová
  Vplyv orálnej vakcinácie diviačej zveri proti KMO na vývoj epizootologickej situácie na území Trenčianskeho kraja
 • MVDr. Ján Novotný
  Analýza monitorovania rezíduí vybraných cudzorodých látok v rôznych komoditách v okrese Bardejov v rokoch 2005 - 2009
 • MVDr. Jozef Felcan
  Vplyv zmeny technológie ustajnenia na chorobnosť paznechtov dojníc
 • MVDr. Jozef Sliacky
  Vznik, priebeh a monitoring KMO u diviačej zveri v okrese Veľký Krtíš v rokoch 2000 - 2009

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín

 • MVDr. Zuzana Ftorková
  Hodnotenie výskytu Listeria monocytogenes v mäsospracujúcich závodoch v regióne Žilina v rokoch 2006 - 2009
 • MVDr. Miriam Sádovská
  Rozbor monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci v okrese Rožňava v rokoch 2000 – 2001 a 2004 – 2008
 • MVDr. Ida Starostová
  Analýza rizika vyplývajúceho z voľného obehu produktov živočíšneho pôvodu
 • MVDr. Renáta Rathouská
  Zhodnotenie monitorovacej činnosti v oblasti rezíduí vybraných cudzorodých látok v potravinovom reťazci v regióne Nitra v rokoch 2006 - 2009
 • MVDr. Kvetoslava Balčáková
  Verifikácia systému HACCP pri výrobe mliečnych výrobkov vo firme MILK-AGRO sro Sabinov
 • MVDr. Ildikó Virágová
  Rozbor kvality a bezpečnosti medu v okrese nové Zámky v rokoch 2002 - 2009
 • MVDr. Anton Mudrák
  Vplyv zavedenia HACCP na výrobnú prax Mäsokombinátu DALTON sro Košice

Atestačné práce - rok 2010

Odbor: Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia

 • MVDr. Martin Barančok
  Záchyt chrípkových vírusov typu A u dravého vtáctva na Červenom Kameni
 • MVDr. Ľubomír Jaký
  Monitorovanie moru včelieho plodu a vyšetrenie meliva na jeho prítomnosť vo včelstvách v rámci ZO SZV Stupava v rokoch 2006 – 2009
 • MVDr. Vojtech Bachratý
  Výsledky entomologického prieskumu vektorov katarálnej horúčky oviec v Bratislavskom kraji v rokoch 2008 – 2009

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín

 • MVDr. Eva Koreňová
  Overenie podmienok prepravy nevychladeného mäsa medzi regiónmi Zvolen a Banská Bystrica
 • MVDr. Peter Zima
  Monitorovanie a analýza vybraných kontaminantov v potravinovom reťazci v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 2003 - 2009
 • MVDr. Pavol Cserei
  Problematika označovania potravín, chyby a nedostatky zisťované počas kontrolnej činnosti v rokoch 2007 a 2008 a analyzované v ŠVPÚ Dolný Kubín
 • MVDr. Ľubomír Vido
  Sledovanie výskytu alergénov v potravinách uvádzaných na trh v rámci Košického kraja v rokoch 2006, 2008 a 2009
 • MVDr. Ľubomír Voška
  Najčastejšie príčiny nepožívateľnosti mäsa a orgánov na bitúnku PD Lokca v rokoch 2000 - 2006

Atestačné práce - rok 2009

 • MVDr. Ivan Antol
  Kvalita ovčieho hrudkového syra podľa prevádzok v regióne Liptovský Mikuláš za roky 2004 - 2008
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Radovan Chrena
  Preverenie kvality pitnej vody z vodných zdrojov používaných v rámci vojenských zariadení Ozbrojených Síl SR v rokoch 2007 - 2008
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Marcela Mračková
  Plán HACCP pre stredne veľkú predajňu potravín so širokým rozsahom sortimentu výrobkov - modelový plán
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Drahoslava Bernáthová
  Hygienické aspekty výroby korbáčikov v Trnavskom kraji
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Erika Čulenová
  Analýza potravinového dozoru v regióne Orava v rokoch 2006 a 2007
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • Ing. Eva Hrnčiariková
  Rezíduá veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Juraj Marcin
  Biologická ochrana letísk Ozbrojených síl SR a odchov sokolovitých dravcov v podmienkach wefare
  odbor: Ochrana zvierat
 • MVDr. Štefánia Pirčová
  Monitoring živočíšnych proteínov v krmivách za obdobie rokov 2003 - 2008
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín

Atestačné práce - rok 2008

 • MVDr. Danica Nagyová
  Modelový plán HACCP pre predajňu mäsa a mäsových výrobkov
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • Ing. Ingrid Hajduková
  Monitoring obsahu chloridu sodného v potravinách živočíšneho pôvodu za obdobie rokov 2005 - 2007
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Mária Martonová
  Sledovanie úradného odberu vzoriek, vyhodnotenie zistených nevyhovujúcich výsledkov, ich hlásenie cez rýchly výstražný systém s dopadom na spotrebiteľa v období rokov 2004 - 2008 v okrese Košice-okolie
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín

Atestačné práce - rok 2007

 • MVDr. Milena Popovičová
  Analýza nedostatkov súvisiacich s problematikou teplôt u potravín živočíšneho pôvodu v obchodnej sieti v rokoch 2002 - 2005
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Jana Salajová
  Vyhodnotenie a porovnanie výsledkov zistených pri výkone potravinového dozoru v obchodnej sieti v okrese Košice - okolie v rokoch 2004 – 2006
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Jozef Vasek
  Monitorovanie výskytu parazitóz diagnostikovaných na bitúnku Mäsozávod Tvrdošín v rokoch 1999 – 2003
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Svetlana Laczkóová
  Porovnávanie chemického zloženia a zrenia mäsa niektorých druhov voľne žijúcej zveri
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín

Atestačné práce - rok 2006

 • MVDr. Jana Širjovová
  Sledovanie teplotných podmienok počas skladovania, prepravy a predaja mliečnych výrobkov v regióne Senec
 • RNDr. Kvetoslava Kutschyová
  Monitoring obsahu dusičnanov v rastlinných komoditách v spotrebiteľskej sieti v rokoch 2002 – 2003
 • MVDr. Ivan Uhliar
  Výskyt a monitoring klasického moru ošípaných v okrese Levice v rokoch 1994-2005
 • MVDr. Ivan Hanuska
  Mor včelieho plodu v regióne Žiar nad Hronom a faktory ovplyvňujúce jeho tlmenie

Atestačné práce - rok 2005

 • MVDr. Pavol Halač
  Lymská borelióza – dôkaz výskytu protilátok v sére hovädzieho dobytka z regiónov pohoria Inovec, Rokoš a epizootologické, resp. epidemiologické aspekty jej rozšírenia
 • MVDr. Jozef Havran
  Epizootologická analýza výskytu scrapie oviec v PD Turiec Dubové

Atestačné práce - rok 2004, verzia anotácie 2003/04

Atestačné práce - rok 2003, verzia anotácie 2003/04

Atestačné práce - rok 2002

Atestačné práce - rok 2001

Atestačné práce - rok 2000

    
      predel