spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Zákon o informáciách
Galéria
Ochrana osobných údajov
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2019
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2018
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
Zoznam študijných materiálov (.pdf)
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
spacer
predel
Projekt DG SANCO
Kvalitnejšie vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny
logo DGSanco3logo DGSanco2logo DGSanco1


Jednou z priorít projektu Kvalitnejšie vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny, ktorý Európska Komisia, opierajúc sa o článok 51 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmovinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, naplánovala ako trvalo udržateľnú vzdelávaciu stratégiu na roky 2006 až 2012, je harmonizácia národných kontrolných systémov v záujme zdravia a ochrany spotrebiteľa. Podľa slov Marca Kyprianoua, komisára EÚ pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, by sa malo v rámci tohto projektu priebežne vzdelávať viac ako 45 000 zamestnancov orgánov štátnej správy pôsobiacich na úseku veterinárnej starostlivosti a úradnej kontroly potravín a krmív v členských i kandidátskych krajinách EÚ.

V rámci Slovenska bol do marca 2012l národným koordinátorom projektu Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, ktorý v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Úradom verejného zdravotníctva SR a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym zabezpečoval nomináciu účastníkov na jednotlivé vzdelávacie aktivity.

V rámci tohto projektu za sledované obdobie IVVL zabezpečil školenia v zahraničí spolu pre 222 účastníkov z toho pre 140 zamestnancov organizácií štruktúry ŠVPS SR.

Od marca 2012 je národným koordinátorom projektu :

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (Department of Food Safety and Nutrition)
     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
     Dobrovičova 12
     812 66 Bratislava
     Slovenská republika

Kontaktné osoby:
    Ing. Ľubica Hózová               Ing. Milan Kováč, PhD.
   Tel.: +421 2 59266 564            Tel.: +421 2 59266 570
e-mail: lubica.hozova@land.gov.sk    e-mail: milan.kovac@land.gov.sk


spacer
    predel
      predel