Múzeum veterinárnej medicíny

V priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov je zriadené aj ojedinelé múzeum svojho druhu na Slovensku. Expozícia múzea je prístupná nielen študentom veterinárnej medicíny a praktickým veterinárnym lekárom, ale aj širokej verejnosti.
Autentické exponáty a bohatý obrazový materiál poskytujú ucelený pohľad na vývoj veterinárnej medicíny v širokých historických a sociálno-ekonomických súvislostiach.

Komisia histórie veterinárnej medicíny
História komisie veterinárnej medicíny sa zacala písat dna 21. októbra 1999, kedy riaditel IVVL MVDr. Jozef Pokorný zvolal ôsmich zakladajúcich clenov komisie, ktorá mala aktívne pokracovat v prerušenej cinnosti Friedovho Kabinetu.
Dna 27. apríla 2000 bola v zmysle cl. 5, ods. 2, písm. c/ štatútu IVVL c. j. 7800/1999-100 zriadená odborná Komisia múzea histórie veterinárskej medicíny (dalej Komisia), ako poradný orgánu riaditela IVVL, neskôr premenovaná na Komisiu histórie veterinárnej medicíny, pod ktorým názvom pracuje až doteraz. Zároven s týmto dátumom boli vyhotovené poverovacie dekréty pre clenov Komisie. Menovaní boli: doc. MVDr. Jozef Balun, CSc., MVDr. Ján Feješ, MVDr. Štefan Filo, CSc., MVDr. Ladislav Husár, doc. MVDr. Ján Jantošovic, CSc., prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc., Akademik Oto Jaroslav Vrtiak a MVDr. Ján Wagenhoffer.

Štatút Komisie bol schválený na riadnom zasadnutí na IVVL dna 10. mája 2000. V zmysle ustanovení štatútu sa Komisia od svojho vzniku doteraz zaoberala širokou problematikou cinnosti IVVL v oblasti histórie veterinárskej medicíny a múzejníctva, menovite: zberatelstvom, štúdiom a spracovaním dejín vývoja veterinárskej profesie na Slovensku, spracovaním životopisov význacných osobností slovenského i svetového veterinárstva, publikacnou i prednáškovou cinnostou, využitím poznatkov v postgraduálnom vzdelávaní pracovníkov organizácií ŠVPS SR, vydávaním publikácií v rámci edície IVVL „Historia medicinae veterinariae“, organizáciou konferencií, seminárov a celoštátnych stretnutí veterinárnych lekárov seniorov nad 70 rokov. Dôležitou náplnou cinnosti Komisie bola aj cielavedomá, dôstojná a reprezentatívna aktívna úcast na historických medicínskych podujatiach iných organizátorov.

V rokoch 2002-2007 pristúpili do Komisie: MVDr. Jozef Blecha, MVDr. Kamil Bolecek, MVDr. Ladislav Cisár (do r. 2007), MVDr. Celestín Grieger, CSc. (do r. 2007) a MVDr. Ladislav Sciranka, ktorí svojou aktívnou cinnostou nahradzovali z dôvodov úmrtia alebo choroby odchádzajúcich kolegov. Komisia od svojho vzniku do konca roka 2007 zasadala riadne aj podla aktuálnej potreby mimoriadne, dovedna 20 razy. Na rokovaniach zaznamenala 128 úcastí.

V roku 2008 komisia pracovala v zložení: doc. MVDr. Jozef Balun, CSc., MVDr. Jozef Blecha, MVDr. Kamil Bolecek, MVDr. Ján Feješ, MVDr. Ladislav Husár, MVDr. Štefan Filo,CSc., doc. MVDr. Ján Jantošovic, CSc. a MVDr. Ladislav Sciranka.
V priebehu roka 2014 boli do komisie kooptovaní noví clenovia - MVDr. Pavol Gašpar zo Senice, doc. MVDr. Jozef Kubinec, PhD. z Bratislavy a MVDr. Štefan Márton zo Šiah a v roku 2018 prof. MVDr. et JUDr. Andrej Bugarský, CSc. z Košíc.
V súcasnom období pracuje v zložení MVD. Jozef Pokorný, doc. MVDr. Jozef Balun, CSc., MVDr. Jozef Blecha, MVDr. Kamil Bolecek, MVDr. Pavol Gašpar, MVDr. Ladislav Husár, MVDr. Ján Choma, PhD., doc. MVDr. Jozef Kubinec, PhD., MVDr. Štefan Márton a prof. MVDr. et JUDr. Andrej Bugarský, CSc.

Komisia aktívne spolupracovala s Klubom dejín zdravotníckeho zamerania pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, s Vlastivedným múzeom v Trebišove, s Ústavem cizích jazyku a dejin veterinárního lékárství VFU v Brne, s Lekárskou fakultou UK v Martine, s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach a dalšími.

V zmysle štatútu sa clenovia Komisie usilovne venovali publikacnej a vydavatelskej práci. Svoje autorské clánky s historickou tematikou uverejnovali v odborných veterinárskych periodikách, spolupracovali pri organizovaní konferencií, seminárov a celoštátnych stretnutí veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov, aktívne sa zúcastnovali na konferenciách, seminároch, besedách a pod. Obsiahlejšie monografie a knižné publikácie vydával IVVL zásluhou Komisie vo svojej edícii „Historia medicinae veterinariae“. Zoznam vydaných publikácii je v kapitole 21. Edicná cinnost.

Člen komisie MVDr. Ladislav Husár z poverenia prezidenta Komory veterinárnych lekárov SR MVDr. Ladislava Stodolu spracoval v roku 2009 I. cast knižnej publikácie, a to obdobie rokov 1876 až 2009 (100 strán), ktorá bola vydaná pod titulom: „Od zverolekárskych spolkov po Komoru veterinárnych lekárov Slovenskej republiky“ (239 strán).
V nadväznosti na cinnost z predchádzajúceho obdobia nosnou oblastou aktivity Komisie v priebehu roka 2015 bola príprava publikácie: „Expertízy slovenských veterinárnych lekárov v rozvojových krajinách sveta (50. výrocie)“. Publikácia bola vydaná v decembri 2015. Vydanie tohto skromného knižného titulu, ktorý bol v poradí 23. literárno-historiografickým produktom autorov pracujúcich v Komisii, umožnila spoluúcast UVLF a KVL SR.

Za 18-ročnú vydavatelskú činnost edície IVVL „Historia medicinae veterinariae“ táto publikácia z doteraz 26 vydaných knižných titulov je s rozsahom 313 strán najobjemnejšia. Mapuje a glosuje vyše tridsatrocnú cinnost 123 slovenských veterinárnych lekárov, odborníkov z rozlicných veterinárskych pracovísk v teréne, v štátnej správe, v klinických ci laboratórnych inštitúciách, na UVLF v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti vrátane 47 akademických pracovníkov a pomocného personálu, prezentovanej v 12 rozvojových krajinách sveta.

Za roky 2008 - 2017 clenovia Komisie publikovali celkom 133 clánkov, z toho 129 vo veterinárnych periodikách: v Slovenskom veterinárskom casopise, v Spravodajcovi UVLF a v Infovete.

Medzi rozhodujúce úlohy Komisie v roku 2008 bola úcast na organizovaní a príprave 50 rocného jubilea zahájenia postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov na Slovensku.

MVDr. Ján Feješ a MVDr. Jozef Pokorný v roku 2009 prispeli 2 clánkami zo života prof. Jána Lenfelda, bývalého prednostu Ústavu hygieny potravín na Vysokej škole veterinárnej v Brne, v brožúre o jeho živote a diele, vydanej k 120. výrociu jeho narodenia a 70. výrociu úmrtia. Témy clánkov boli: Historické úvahy o liecbe soplavky koní a leišmaniózy ludí a psov pocas prvej svetovej vojny v Rusku a v Kazachstane a História zásluh prof. Lenfelda po vzniku CSR na rozvoji veterinárnej hygieny na Slovensku.

Clenovia Komisie patrili a patria k aktívnym clenom Klubu dejín zdravotníckeho zamerania pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde štafetu predsedu Klubu dejín veterinárneho lekárstva po MVDr. J. Wagenhofferovi a MVDr. J. Feješovi v roku 2015 prevzal MVDr. Jozef Pokorný. Aktívnu prácu clenov Klubu dejín veterinárneho lekárstva ocenil riaditel VSM v Košiciach už v roku 1997.