Múzeum veterinárnej medicíny

 

Múzeum – kabinet veterinárskej medicíny

 

V priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov je zriadené aj ojedinelé múzeum svojho druhu na Slovensku. Expozícia múzea je prístupná nielen študentom veterinárskej medicíny a praktickým veterinárnym lekárom, ale aj širokej verejnosti.
Autentické exponáty a bohatý obrazový materiál poskytujú ucelený pohľad na vývoj veterinárskej medicíny v širokých historických a sociálno-ekonomických súvislostiach.


Komisia histórie veterinárskej medicíny.
História komisie veterinárskej medicíny sa začala písať dňa 21. októbra 1999, kedy riaditeľ IVVL MVDr. Jozef Pokorný zvolal ôsmich zakladajúcich členov komisie, ktorá si dala za cieľ aktívne pokračovať v prerušenej činnosti Kabinetu histórie veterinárskej medicíny založenej prof. Karolom Friedom.
Dňa 27. apríla 2000 bola v zmysle čl. 5, ods. 2, písm. c) Štatútu IVVL č. j. 7800/1999-100 zriadená odborná Komisia múzea histórie veterinárskej medicíny (ďalej Komisia), ako poradný orgánu riaditeľa IVVL, neskôr premenovaná na Komisiu histórie veterinárskej medicíny, pod ktorým názvom pracuje až doteraz. Zároveň s týmto dátumom boli vyhotovené poverovacie dekréty pre členov Komisie. Menovaní boli: doc. MVDr. Jozef Balun, CSc., MVDr. Ján Feješ, MVDr. Štefan Filo, CSc., MVDr. Ladislav Husár, doc. MVDr. Ján Jantošovič, CSc., prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc., Akademik Oto Jaroslav Vrtiak a MVDr. Ján Wagenhoffer.

 

Štatút Komisie bol schválený na riadnom zasadnutí komisie na IVVL dna 10. mája 2000. V zmysle ustanovení štatútu sa Komisia od svojho vzniku doteraz zaoberala širokou problematikou činnosti IVVL v oblasti histórie veterinárskej medicíny a múzejníctva, menovite: zberateľstvom, štúdiom a spracovaním dejín vývoja veterinárskej profesie na Slovensku, spracovaním životopisov význačných osobností slovenského i svetového veterinárstva, publikačnou i prednáškovou činnosťou, využitím poznatkov v postgraduálnom vzdelávaní pracovníkov organizácií ŠVPS SR, vydávaním publikácií v rámci edície IVVL „Historia medicinae veterinariae“, organizáciou konferencií, seminárov a celoštátnych stretnutí veterinárnych lekárov seniorov nad 70 rokov. Dôležitou náplňou činnosti Komisie bola aj reprezentatívna aktívna účasť jej členov na rôznych podujatiach zameraných na históriu medicíny, farmácie a veterinárskeho lekárstva.

 

V rokoch 2002-2007 pristúpili do Komisie: MVDr. Jozef Blecha, MVDr. Kamil Boleček, MVDr. Ladislav Cisár (do r. 2007), MVDr. Celestín Grieger, CSc. (do r. 2007) a MVDr. Ladislav Sciranka, ktorí svojou aktívnou činnosťou nahradzovali z dôvodov úmrtia alebo choroby odchádzajúcich kolegov. Komisia od svojho vzniku do konca roka 2007 zasadala riadne aj podľa aktuálnej potreby mimoriadne, dovedna 20 razy. Na rokovaniach zaznamenala 128 účastí.

 

V roku 2008 komisia pracovala v zložení: doc. MVDr. Jozef Balun, CSc., MVDr. Jozef Blecha, MVDr. Kamil Boleček, MVDr. Ján Feješ, MVDr. Ladislav Husár, MVDr. Štefan Filo, CSc., doc. MVDr. Ján Jantošovic, CSc. a MVDr. Ladislav Sciranka.
V priebehu roka 2014 boli do komisie kooptovaní noví členovia - MVDr. Pavol Gašpar zo Senice, doc. MVDr. Jozef Kubinec, PhD. z Bratislavy a MVDr. Štefan Márton zo Šiah a v roku 2018 prof. MVDr. et JUDr. Andrej Bugarský, CSc. z Košíc.

Medzi rozhodujúce úlohy Komisie v roku 2008 bola účasť na organizovaní a príprave 50 ročného jubilea zahájenia postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov na Slovensku.

V zmysle štatútu sa členovia Komisie usilovne venovali publikačnej a vydavateľskej práci. Svoje autorské články s historickou tematikou uverejňovali v odborných veterinárskych periodikách, spolupracovali pri organizovaní konferencií, seminárov a celoštátnych stretnutí veterinárnych lekárov - seniorov nad 70 rokov, aktívne sa zúčastňovali na konferenciách, seminároch, besedách a pod. Obsiahlejšie monografie a knižné publikácie vydával IVVL zásluhou Komisie vo svojej edícii „Historia medicinae veterinariae“.

Zoznam vydaných publikácii je uverejnený na  https://www.ivvl.sk/sk/edicia-historiae-medicinae-vet.


Člen komisie MVDr. Ladislav Husár z poverenia prezidenta Komory veterinárnych lekárov SR MVDr. Ladislava Stodolu spracoval v roku 2009 I. časť knižnej publikácie, a to obdobie rokov 1876 až 2009 (100 strán), ktorá bola vydaná pod titulom: „Od zverolekárskych spolkov po Komoru veterinárnych lekárov Slovenskej republiky“ (239 strán).

 

Nosnou oblasťou aktivity Komisie v priebehu roka 2015 bola príprava publikácie: „Expertízy slovenských veterinárnych lekárov v rozvojových krajinách sveta (50. výročie)“.  Za 18-ročnú vydavateľskú činnosť edície IVVL „Historia medicinae veterinariae“ táto publikácia z dovtedy vydaných knižných titulov bola s rozsahom 313 strán najobjemnejšia. Mapuje a glosuje vyše tridsaťročnú činnosť 123 slovenských veterinárnych lekárov, odborníkov z rozličných veterinárskych pracovísk v teréne, v štátnej správe, v klinických či laboratórnych inštitúciách, na UVLF v Košiciach, v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti, vrátane 47 akademických pracovníkov a pomocného personálu  v 12 rozvojových krajinách sveta.


Za roky 2008 - 2017 členovia Komisie publikovali celkom 133 článkov, z toho 129 vo veterinárnych periodikách: v Slovenskom veterinárskom časopise, v Spravodajcovi UVLF a v Infovete.


MVDr. Ján Feješ a MVDr. Jozef Pokorný v roku 2009 prispeli 2 článkami zo života prof. Jána Lenfelda, bývalého prednostu Ústavu hygieny potravín na Vysokej škole veterinárnej v Brne, v brožúre o jeho živote a diele, vydanej k 120. výročiu jeho narodenia a 70. výročiu úmrtia. Témy článkov boli: Historické úvahy o liečbe sopľavky koní a leišmaniózy ľudí a psov počas prvej svetovej vojny v Rusku a v Kazachstane a História zásluh prof. Lenfelda po vzniku ČSR na rozvoji veterinárnej hygieny na Slovensku.

Členovia Komisie patrili a patria k aktívnym členom Klubu dejín zdravotníckeho zamerania pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde štafetu predsedu Klubu dejín veterinárneho lekárstva po MVDr. J. Wagenhofferovi a MVDr. J. Feješovi v roku 2015 prevzal MVDr. Jozef Pokorný. Aktívnu prácu členov Klubu dejín veterinárneho lekárstva ocenil riaditeľ VSM v Košiciach už v roku 1997.

V súčasnom období Komisia pracuje v zložení MVD. Jozef Pokorný, MVDr. Jozef Blecha, MVDr. Kamil Boleček, MVDr. Pavol Gašpar, MVDr. Ján Choma, PhD. a MVDr. Štefan Márton.