Nájomné zmluvy

Nájomné zmluvy uzatvorené v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Nájomca Účel nájmu Cena za
1m2/rok
Rozloha Zmluva od
Nové technológie a služby, s.r.o. Košice nájom nebytových priestorov na administratívne účely 23,24 € 110,1 m2 24.9.2001
Nové technológie a služby, s.r.o. Košice       dodatok 8.1.2009
VET BAR CATERING s.r.o. nájom nebytového priestoru na poskytovanie stravovacích služieb a poskytovanie rýchleho občerstvenia 30 € 296,8 m2 8.6.2018
    52 € 10,4 m2  
    8 € 100,1 m2  
PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o. prevádzkovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni 28,07 € 112,25 m2 11.3.2016
GRAPHICS STUDIO, s.r.o. nájom nebytových priestorov na administr.účel 52,00 € 24,00 m2 12.4.2018