Špecializované senzorické laboratórium na IVVL v Košiciach

Špecializované senzorické laboratórium na IVVL v Košiciach bolo zriadené dohodou medzi Ústredným riaditeľom ŠVS SR Prof. MVDr. Jozefom Sokolom, DrSc. a rektorom UVL Prof. MVDr. Rudolfom Cabadajom, PhD. v roku 1995 ako spoločné pracovisko Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (IVVL) a Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (UVL). Laboratórium sa stalo technickou základňou pre začlenenie odboru "Senzorické posudzovanie potravín" do postgraduálneho vzdelávania pracovníkov ŠVS SR vykonávajúcich potravinový dozor.

Po vytvorení Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) v roku 2001 sa postgraduálne vzdelávanie rozšírilo aj na bývalých pracovníkov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej inšpekcie. V súčasnosti ponúka Špecializované senzorické laboratórium komplexné vzdelávanie zamerané na senzorické posudzovanie rôznych potravinových komodít. Kurzy sú určené pre všetky osoby podieľajúce sa na výkone úradnej kontroly v oblasti výroby, skladovania a distribúcie potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako aj pre ostatných pracovníkov prichádzajúcich do styku s potravinovými komoditami.