Odchyt túlavých zvierat

 

Zameranie školenia: Riešenie problematiky zatúlaných, nechcených a opustených zvierat na úrovni miest a obcí.

Cieľom vzdelávania je získať špecifické odborné vedomosti o problematike odchytu túlavých zvierat v zmysle Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MPRV SR č. 283 zo 6. októbra 2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat  a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá (ďalej len „vyhláška“). ( TU )
Vzdelávací program je určený hlavne tým, ktorí chcú vykonávať odchyt túlavých zvierat na úrovni miest a obcí.

Školenie je určené pre mestských a obecných policajtov, prevádzkovateľov útulkov a karanténnych staníc, hotelov pre zvieratá, ale aj členov n.o., o.z. zaoberajúcich sa touto problematikou. Obsahová náplň vzdelávacej aktivity je profilovaná tak, aby v jednotlivých prednáškach bolo poskytnuté čo najviac informácii na riešenie predmetnej problematiky.

Požiadavky pre uchádzačov sú definované v § 11 ods. 2 vyhlášky. Uchádzač musí byť zdravotne spôsobilý, bezúhonný a má najmenej stredné odborné vzdelanie.

Rámcový program školenia odchyt túlavých zvierat:

1. Legislatívny základ, práva zvierat, etológia zvierat
2. Identifikácia a registrácia zvierat
3. Karanténna stanice a útulky
4. Vedľajšie živočíšne produkty
5. Osoba schválená na odchyt túlavých zviera - oprávnenia a povinnosti
6. Register odchytených a túlavých zvierat, Týranie zvierat - trestnoprávna zodpovednosť
7. Spolupráca s RVPS
8. Obchodujem so zvieratami, čo k tomu treba? 
9. Infekčné ochorenia zvierat (Ktoré ochorenia zvierat ma môžu najviac ohroziť, na čo si dávať pozor?)
10. Praktické pomôcky pri odchyte zvierat

V závere školenia sa vykoná skúška formou písomného testu. Test je úspešný pri 75% správnych odpovedí.

Osvedčenie na odchyt túlavých zvierat sa vydáva s platnosťou na päť rokov a obsahuje číslo osvedčenia, meno, priezvisko a dátum narodenia jeho držiteľa a dátum začatia a skončenia platnosti osvedčenia.

Termín školenia: 4.-6. máj 2021 ( Microsoft Teams); Pozvánka

 


Žiadosť o vydanie osvedčenia na odchyt túlavých zvierat 

(Slúži aj ako prihláška na školenie)


Ubytovanie v IVVL  (zľavnené: 17,50€ + 1,50€ miestna daň/osoba/noc ), si platí účastník školenia.

Informácie o ubytovaní: Penzión Inštitút 

Účastnícky poplatok 145,- €.

Úhrada školenia je možná v hotovosti v deň školenia pri prezentácii na IVVL alebo na účet IVVL vedený v Štátnej pokladnici IBAN: SK55 8180 0000 0070 0015 1337.

Podrobnosti obdržíte v pozvánke s návratkou na školenie.

Informácie o školeniach nájdete na: www.ivvl.sk, v kolónke: Aktuálne školenia.

 


Ďalšie informácie:

1. Zoznam odborne spôsobilých osôb ( absolventi školení v rokoch 2015 – 2020)-  je uvedený v Datasetoch IVVL

2. Zoznam odborne spôsobilých osôb ( absolventi školení v rokoch 1994 - 2014)Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat