Atestačná príprava - I. a II. stupeň

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 1. stupňa

Podľa §6 Vyhlášky MP SR č. 480/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií, sú úradní veterinárni lekári, ktorí sú zamestnancami orgánov veterinárnej správy, do dvoch rokov od začiatku ich štátnozamestnaneckého pomeru zaradení do atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 1. stupňa.

Do atestačnej prípravy možno na vlastnú žiadosť zaradiť aj zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií, ako aj veterinárnych lekárov pôsobiacich v jednotlivých zložkách Ministerstva Obrany SR a Ministerstva vnútra SR.

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 1. stupňa sa realizuje v troch odboroch:

  1. Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia
  2. Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
  3. Laboratórna diagnostika

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 1. stupňa pozostáva zo štyroch päťdňových kurzov, atestačná skúška na získanie atestácie 1. stupňa vo zvolenom odbore sa vykoná do šiestich mesiacov od absolvovania atestačnej prípravy.

Vyplnenú a  zamestnávateľom podpísanú prihlášku na atestačnú prípravu na atestačnú skúšku 1. stupňa potrebné zaslať elektronicky ako scan alebo poštou na IVVL.

 

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 2. stupňa

Podľa Vyhlášky MP SR č. 480/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií, môžu úradní veterinárni lekári, ktorí sú zamestnancami orgánov veterinárnej správy a ktorí získali atestáciu 1.stupňa, byť po dvoch rokoch na návrh zamestnávateľa zaradení do atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 2. stupňa. Do atestačnej prípravy možno na vlastnú žiadosť zaradiť aj zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií, ako aj veterinárnych lekárov pôsobiacich v jednotlivých zložkách Ministerstva Obrany SR a Ministerstva vnútra SR.

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 2. stupňa sa realizuje v troch odboroch:

  1. Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia
  2. Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
  3. Laboratórna diagnostika

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 2. stupňa pozostáva zo dvoch povinných päťdňových kurzov v rozsahu 70 hodín, voliteľných odborných kurzov v rozsahu 70 hodín a dištančného vzdelávania v rozsahu 40 hodín. Súčasťou prípravy na atestačnú skúšku 2. stupňa je aj písomná atestačná práca, ktorú je nevyhnutné predložiť do šiestich mesiacov po absolvovaní prípravy na atestačnú skúšku. Atestačná skúška na získanie atestácie 2. stupňa vo zvolenom odbore sa vykoná do troch mesiacov od predloženia písomnej atestačnej práce

Vyplnenú a zamestnávateľom podpísanú prihlášku na atestačnú prípravu na atestačnú skúšku 2. stupňa potrebné zaslať elektronicky ako scan alebo poštou na IVVL.

 Aktuálne pozvánky: 

 

 Kontaktná osoba:

MVDr. Jozef Pokorný, 

e-mail: pokorny@ivvl.sk, tel.: 055/79 691 13.