Ochrana zvierat počas usmrcovania

 

Podmienky na získanie osvedčenia o spôsobilosti podľa požiadaviek ustanovených v Nariadení vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania a Nariadenia Rady (ES) 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania

 • Každá fyzická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá chce vykonávať súvisiace úkony spojené s usmrcovaním (vykladanie zvierat, preháňanie zvierat, znehybňovanie zvierat, omračovanie zvierat, vykrvenie zvierat) na bitúnku musí absolvovať akreditovaný vzdelávací program - školenie "Ochrana zvierat počas usmrcovania"
 • Školenie organizuje Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 • Školenie je akreditované MŠVVaŠ SR  - číslo akreditácie 1570/2023/83/1.
 • Rozsah školenia je jeden deň v trvaní 10 vyučovacích hodín
 • K získaniu osvedčenia je nutné absolvovať záverečnú skúšku - písomný test s úspešnosťou min. 75%
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu má časovo neobmedzenú platnosť
 • Cena školenia je 100 € 
   


Školenie sa realizuje v troch moduloch:

 • Párnokopytníky a nepárnokopytníky

 • Hydina, domáce vtáctvo

 • Kožušinové zvieratá, králiky, zajace
   Každý modul je rozdelený na základe požadovanej oblasti odbornej prípravy:

 1. Súvisiace úkony (zaobchádzanie so zvieratami pred ich znehybnením - vykladanie, preháňanie, ustajnenie, preháňanie k znehybňovaciemu zariadeniu)
 2. Odborné činnosti (znehybnenie, omráčenie, kontrola znakov bezvedomia, kontrola účinnosti omráčenia, zavesenie alebo zdvihnutie živých zvierat, vykrvenie, kontrola nastavenia kľúčových parametrov)
 3. Pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat (musí ovládať všetky úkony uskutočňované na bitúnku, za ktoré je zodpovedný)

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu vydáva IVVL k jednotlivým modulom v troch kategóriách:

 1. Súvisiace úkony (zaobchádzanie so zvieratami pred ich znehybnením)
  Osoba, ktorá vykonáva súvisiace úkony môže vykonávať len činnosti vo svojej oblasti.
 2. Omračovanie, vykrvovanie; typ omračovania
  Osoba vykonávajúca odborné činnosti okrem svojich činností môže vykonávať aj činnosti pre oblasť 1.
 3. Pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat
  Pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat môže vykonávať činnosti pre oblasť 2. a 1. - získava osvedčenie na všetky úkony, za ktoré je zodpovedný

Dočasné osvedčenie:

 • Dočasné osvedčenie vydáva organizátor školenia v súlade s čl.21 ods.5 nariadenia (ES) 1099/2009 v tých prípadoch, keď nie je možné absolvovať akreditované školenie, t.j. nie je stanovený termín pre nízky počet prihlásených záujemcov na školenie. Vystavenie dočasného osvedčenia je spoplatnené sumou 15 € a má platnosť 3 mesiace. Žiadateľ vypisuje dokumenty : A, B, C - uvádzame ich nižšie. Po obdržaní dočasného osvedčenia môže daná osoba pracovať na bitúnku pod dozorom zamestnanca, ktorý absolvoval akreditované školenie a nadobudol Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

 Aktuálne pozvánky :

 

 Prihláška na školenie :

V prípade záujmu o školenie vyplňte prosím online Registračný formulár

Registračný formulár - OCHRANA ZVIERAT POČAS USMRCOVANIA

časť B - Vyhlásenie žiadateľa o neporušení predpisov welfaru zvierat.

časť C - Vyhlásenie pre udelenie dočasného osvedčenia.
 

V prípade záujmu o vydanie dočasného osvedčenia prosíme o zaslanie Vyhlásenia časť B a časť C.
Online registrácia slúži ako prihláška na školenie, ktorou zisťujeme záujem o školenie. V prípade aktuálneho termínu školenia, na Vami zadanú emailovú adresu vo formulári, Vám zašleme aktuálne informácie ako aj podmienky účasti na školení.
  

Kontaktná osoba:

MVDr. Zuzana Lopatníková, 

e-mail: lopatnikova@ivvl.sk, tel.: 055/79 69 115, mobil: 0908 798 352 .