Ochrana zvierat počas usmrcovania

 

Podmienky na získanie osvedčenia o spôsobilosti podľa požiadaviek ustanovených v Nariadení vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania a Nariadenia Rady (ES) 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania

 • Každá fyzická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá chce vykonávať súvisiace úkony spojené s usmrcovaním (vykladanie zvierat, preháňanie zvierat, znehybňovanie zvierat, omračovanie zvierat, vykrvenie zvierat) na bitúnku musí absolvovať akreditovaný vzdelávací program - školenie "Ochrana zvierat počas usmrcovania"
 • Školenie organizuje Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 • Školenie je akreditované MŠVVaŠ SR pod číslom: 1570/2017/80/1
 • Rozsah školenia je jeden deň v trvaní 10 vyučovacích hodín
 • K získaniu osvedčenia je nutné absolvovať záverečnú skúšku - písomný test s úspešnosťou min. 75%
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu má časovo neobmedzenú platnosť
 • Cena školenia je 75 € (zahŕňa školné, občerstvenie, obed) Aktuálna cena bude uvedená v pozvánke

Školenie sa realizuje v troch moduloch:

 • Párnokopytníky a nepárnokopytníky
 • Hydina, domáce vtáctvo
 • Kožušinové zvieratá, králiky, zajace

Každý modul je podelený podľa odbornosti zvlášť, preto test je prispôsobený k danému modulu a druhu zvierat:

 • pre pracovníkov vykonávajúcich neodborné činnosti ( vykladanie, preháňanie, ustajnenie, preháňanie k znehybňovaciemu zariadeniu)
 • Pre pracovníkov vykonávajúcich odborné činnosti ( znehybnenie, omráčenie, vykrvenie, kontrola znakov bezvedomia, kontrola účinnosti omráčenia, kontrola nastavenie kľúčových parametrov, výkon kontrol funkčnosti znehybňovacích a omračovacích zariadení, výkon údržby)
 • Osoba zodpovedná za dobré životné podmienky zvierat AWO - musí ovládať všetko

Dočasné osvedčenie:

 • Dočasné osvedčenie vydáva organizátor školenia v súlade s čl.21 ods.5 nariadenia (ES) 1099/2009 v tých prípadoch, keď nie je možné absolvovať akreditované školenie, t.j. nie je stanovený termín pre nízky počet prihlásených záujemcov na školenie. Vystavenie dočasného osvedčenia je spoplatnené sumou 7 € a má platnosť 3 mesiace. Žiadateľ vypisuje dokumenty : A, B, C - uvádzame ich nižšie. Po obdržaní dočasného osvedčenia môže daná osoba pracovať na bitúnku pod dozorom zamestnanca, ktorý absolvoval akreditované školenie a nadobudol Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

 Aktuálne pozvánky :

 

 


Vzor prihlášky:
časť A - Prihláška na školenie Ochrana zvierat počas usmrcovania.
časť B - Vyhlásenie žiadateľa o neporušení predpisov welfaru zvierat.
časť C - Vyhlásenie pre udelenie dočasného osvedčenia.

Vyplnené dokumenty A, B, C sa zasielajú na Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov poštou alebo mailom: ivvl@ivvl.sk

Termín vzdelávacieho programu sa stanovuje na základe počtu prihlásených a je zverejnený na našej stránke v časti - Aktuálne školenia. Pozvánky na školenie zasiela IVVL elektronickou poštou, alebo poštou na adresu, ktoré uviedol záujemca školenia na prihláške.