Plán vzdelávacích aktivít IVVL na rok 2023

  

Chronológia aktivít 2023

Plán vzdelávacích aktivít 2023

 
Dátum konania

Kód aktivity

Názov vzdelávacej aktivity

   Lektori


Január  2023


 18.01.2023
(8 h.)


 

  HK

 Pracovná porada 
 Microsoft Teams                                                                                                                                                                       

MVDr. Ihnátová;
MVDr. Lazar;
MVDr. Bugošová; 
MVDr. Mihálová;
MVDr. Sabolčíková;               


18.01.2023
(4 h.)

  HK 8

 NPKR
 Microsoft Teams

MVDr. Ihnátová;


Február 2023


 08.-09.02.2023

 

  PD 2

 Víno - plán kontrol, plán odberov vzoriek, pripravované ck, výkazy, mesačné správy, správne konania, zapisovanie do kič a odbery vzoriek na rok 2023, zástup. VPU SR
 SŠ MODRA

Ing. Závracký, PhD.;
Ing. Fischerová;
JUDr. Hanuliaková.

22.02.2023

(9:00-11:00 h.)

  LD 1 

 Monitoring AMR 2023
 Microsoft Teams

MVDr. Bedriová;
Ing. Mojžišová, PhD.


22.-23.02.2023


 

  HP 1

 Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín ŽP na rok 2023, plánovanie a odber vzoriek produktov živočíšneho pôvodu
 Microsoft Teams

MVDr. Ing. F. Pokorný;
MVDr. Virgalová G.;
MVDr. Virgalová M.;
MVDr. Hudáčová;
MVDr. Lukáč P.;
Ing. Čajková S.

28.02-01.03.2023
 

  H 1

 Hraničné veterinárne kontroly
 Dovoz živých zvierat, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín
 IVVL Košice

MVDr. Janiuk;
experti OZVDV


Marec 2023


 


02.03.2023
(3 hod.)

  HP 2

 Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín v sektore mlieka - salaše
 Microsoft Teams

MVDr. Ing. F. Pokorný
MVDr. Juhaščíková
NRLM22.03.2023

(9:00-11:00 h.)

  H 2

 Systém Traces NT– správa LMS, Práca so systémom – správa prevádzkovateľov a používateľov
 Microsoft Teams

MVDr. Janiuk;
Mgr. Cimrová;
+ prizvaní experti
z iných odborov ŠVPS SR


27.-29.03.2023
 

  ZD 1

 Zdravie zvierat, 1. časť
 IVVL Košice
MVDr. Chudý,
experti odboru ZD; 
pomenovaní experti iných odborov podľa tém

30.03.2023
 

  HP 3

 Veterinárne a úradné kontroly potravín v sektore mlieka
 Microsoft Teams
MVDr. Ing. F. Pokorný

Apríl 2023


 13.04.2023
 

  LD 3

 Národné referenčné laboratória – školenie a porada
 VPÚ Dolný Kubín
MVDr. Bedriová
Vedúci NRL


19.-21.04.2023
 

  HP 4   

 
Veterinárne kontroly v sektore čerstvého mäsa domácich kopytníkov

     
- Audit 2023 – 7722 Zdravie zvierat -  africký mor ošípaných
    - Vysledovateľnosť
  IVVL Košice
MVDr. Hudáčová
MVDr. G. Virgalová


19.04.2023
 

  H 3

 Premiestňovanie a certifikácia spoločenských zvierat
 Microsoft Teams
MVDr. Janiuk
Mgr. Cimrová
MVDr. Janovíčková
+ prizvaní experti
z iných odborov ŠVPS SR


20.04.2023

  PD 7

 Školenie autorizácia OZ / Porada
 Microsoft Teams
Ing. Vranka
Ing. Smolárová

Máj 2023


 17.05.2023

  H 4

 Vysledovateľnosť produktov rybolovu podľa nariadenia (ES) č. 1224/2009
 IVVL Košice

MVDr. Janiuk;
VDr. Janovíčková;
VDr. Bušovská17.-18.05.2023
 

  PD 3

 Víno – Výmena informácii s UKSUP-om odbor vinohradníctva a vinárstva,   colným laboratóriom Bratislava
 ŠVPS Bratislava

Ing. Závracký;
PhD. Ing. Fischerová;
JUDr. Hanuliaková;
Ing. Benkovičov24.-26.05.2023

  LP 1

 Správne konanie v praxi orgánov veterinárnej správy a orgánov úradnej kontroly potravín
 IVVL Košice
JUDr. Harviľák;
Mgr. Matajzíková;
JUDr. Hanuliaková

Jún  2023


 06.06.2023
 

  LD 2

 Školenie inšpektorov spolupracujúcich s Certifikačným orgánom pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
 Microsoft Teams
Ing. Slížová, PhD.;
MVDr. Balážik Baníková Katarína


06.-08.06.2023
 

  HK 1
  HK 5

  HK 6
  

 Krmivá / TSE / VŽP 

 IVVL Košice

MVDr. Ihnátová ;
MVDr. Bugošová;
Zástupca ÚŠKVBL;
Zástupca odboru zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov21.-22.06.2023
 

  PD 1

 Potravinová legislatíva 
  IVVL Košice
Ing. Fischerová;
Mrugová (MPRV);
kolektív odboru RK

September  2023


 06.-08.09.2023

  ZD 2

 Zdravie zvierat, 2. časť 
  IVVL Košice
MVDr. Chudý;
experti odboru zdravia
a ochrany zvierat


zmena termínu
 

  HK 3
  HK 4 

 Veterinárna farmácia /  NPKR, monitoringy rezíduí (MPZ a R, RHK)
  IVVL Košice

MVDr. Ihnátová;
MVDr. Lazar;
MVDr. Bugošová19.-21.09.2023

  HP 5
  HP 6

 Veterinárne a úradné kontroly v sektore produktov rybolovu 
 Veterinárne a úradné kontroly v sektore mäsových výrobkov 

  IVVL Košice
MVDr. G. Virgalová

27.09.2023
(9.00 – 13.00 h.)

  PD 6

  Kontroly výkonu kondicionality / krížového plnenia pre rok 2023
  Microsoft Teams

RNDr. Martin Babič, PhD.,
Ing. Marek Svetík


zmena termínu

  H 5

 Certifikácia Hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, hydina)
  IVVL Košice

MVDr. Janiuk;
0xperti OZVDV
+ prizvaní experti
z iných odborov ŠVPS SR


Október  2023


 


09.-10.10.2023
 

  H 6

 Hraničné veterinárne kontroly
  IVVL Košice
MVDr. Janiuk experti OZVDV

zmena termínu

  LP 2

 Správne konanie v praxi orgánov veterinárnej správy a orgánov úradnej kontroly potravín
  IVVL Košice / Microsoft Teams
JUDr. Harviľák;
Mgr. Matajzíková;
JUDr. Hanuliaková

26.10.2023
 

  HP 9

 Vzdelávanie úradných veterinárnych asistentov
  Microsoft Teams
MVDr. E. Hudáčová;
MVDr. M. Virgalová

November  2023


 


06.-07.11.2023

 

  PD 5

 Víno - ukončenie roka, plány kontrol, odbery vzoriek, KIC, záznamy z kontrol legislatíva, správne konania, laboratórna. diagnostika, hodnotenie vín, zástup. VPU SR
  Dudince / Modra
Ing. Závracký,;
PhD. Ing. Fischerová


07.-09.11.2023

 

  HP 10 

 Aktuálne informácie týkajúce sa úradných kontrol potravín živočíšneho pôvodu. Novinky v Systéme rýchlej výmeny informácií pre potraviny a krmivá, v Systéme pre podvody v potravinách a krmivách (FF systém) a v systéme administratívnej pomoci a spolupráce (systém AAC)
  IVVL Košice
MVDr. Ing. F. Pokorný;
MVDr. Virgalová G.;
MVDr. Virgalová M.;
MVDr. Hudáčová;
MVDr. Lukáč P.;
Ing. Čajková S.


15.-16.11.2023
 

  PD 4

 Potravinová legislatíva – komoditné školenie- informácie a problematika na jednotlivých komoditných úsekoch. Aktuálne informácie týkajúce sa úradných kontrol potravín rastlinného pôvodu.
  IVVL Košice
Ing. Fischerová;
kolektív odboru RK

22.-24.11.2023
 

  PD 6

 Kontroly krížového plnenia - v rámci OZZOCHZ (MVDr. Chudý)
  
RNDr. Babič;
Ing. Svetík


30.-01.12.2023
 

  ZD 3

 Zdravie zvierat, 3. časť
(AMO, identifikácia a registrácia zvierat , VPO na rok 2024, EP a pohotovostné programy, premiestňovanie 2024)
  IVVL Košice
MVDr. Chudý, experti odboru zdravia a ochrany zvierat

December  2023


 05.-07.12.2023
 

  HP 7,8

Veterinárne kontroly v sektore čerstvého mäsa domácich kopytníkov
Úradné kontroly v sektore zverina, mleté mäso, mäsové prípravky.   
Úradné kontroly v sektore čerstvé hydinové mäso, vajcia, med.
Podnety, podania v daných sektoroch.

  IVVL Košice
MVDr. E. Hudáčová;
MVDr. Lukáč P.;
MVDr. M. Virgalová


Počas  roka  2023- Bližšie NEURČENÉxx.-xx.yy.2023

  HK 2

 Medikované krmivá
1. Novela zákona č. 39/2007 Z. z. – medikované krmivá
2. Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/4 o výrobe, uvádzaní na trh a používaní MK.
3. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR k MK
  IVVL Košice
MVDr. Ihnátová MVDr. Bugošová MVDr. Lazar

xx.-xx.yy.2023
 

  HK 7

 VŽP
 Aktuálne informácie v oblasti VŽP
  Microsoft Teams
MVDr. Sabolčíková MVDr. Ihnátová