Plán vzdelávacích aktivít IVVL na rok 2021

 


Dátum konania

Kód aktivity

Názov vzdelávacej aktivity

Lektori


Január  2021


 

20.01.2021

PD 1

POKYN 01/2021/360-plán odberu vzoriek na rok 2021 / Microsoft Teams

Ing. Fischerová

26.01.2021

ZD 

Audit bitúnky - welfare ( pracovná porada)

 

29.01.2021

HP 1 

Veterinárne kontroly v súvislosti s AMO / Microsoft Teams

MVDr. M. Ondriaš, MVDr. Pavol Lukáč, MVDr. P. Miškovič


Február 2021


 

09.02.2021

HK 6 

Vysledovateľnosť pri nakladaní s VŽP / Microsoft Teams (3 hodiny)

MVDr. Z. Tkáčová

10.02.2021

H 4 

Systém Traces NT  - dovozy zvierat a produktov ŽP z tretích krajín / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. Hačko ; Mgr. Cimrová Ing. Ružovič

11.02.2021

LD 1

Kontrola rezíduí pesticídov v potravinách v roku 2021  / Microsoft Teams (4 hodiny)

Ing. Matušová M.; RNDr. Ďurčanská Jarmila

16.02.2021 

HK 6 

VŽP ( rozdelené do jednotlivých kapitol)  / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. Z. Tkáčová

18.02.2021

HP 2 

Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín ŽP na rok 2021, plánovanie a odber vzoriek produktov živočíšneho pôvodu  / Microsoft Teams (3 hodiny)

MVDr. Ing. F. Pokorný; MVDr. G. Virgalová;  MVDr. M. Ondriaš;

23.02.2021

HK

Veterinárne kontroly na úseku HK, VŽP, monitoringov a veterinárnej farmácie / Microsoft Teams (8 hodín)

MVDr. Ihnátová; MVDr. Z. Tkáčová ; MVDr. Lazar; MVDr. Varháčová MVDr. Boďová

24.02.2021

OAK2

Zmena systému evidencie podaní a žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. pre orgány veterinárnej a potravinovej správy  / Microsoft Teams ( 2 hodiny)

MVDr. Matejčík ; Mgr. Vernarcová; Zástupca IT


Marec 2021


 

03.03.2021

H 5

Systém Traces NT - LMS kontaktné body / Microsoft Teams (3 hodiny) MVDr. Hačko; Mgr. Cimrová; Ing. Ružovič

04.03.2021

ZD 4

Registrované zariadenia spoločenských zvierat a strediská na zhromažďovanie spoločenských zvierat / Microsoft Teams (2 hodiny)  

11.03.2021

HP 4

Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín v sektore mlieka - salaše / Microsoft Teams (2 hodiny)

MVDr. Ing. F. Pokorný; MVDr. Nina Juhaščíková

11.03.2021

H 3

Kontroly produktov rybolovu ( implementácia nariadenia Rady (ES) č. 1221/2009    / Microsoft Teams (2 hodiny)

MVDr. Hačko; MVDr. Bukovská; MVDr. Bušovská

12.03.2021

HP 3

Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín v sektore produktov rybolovu / Microsoft Teams (4,5 hodiny)

MVDr. G. Virgalová

16.03.2021

 

Školenie inšpektorov spolupracujúcich s certifikačným orgánom / Microsoft Teams (3 hodiny)

 

17.03.2021

PD 3

Porada - víno 

Ing. Závracký ; Ing. Fischerová; JUDR. Hanuliaková

24.03.2021

PD

Spracované ovocie a zelenina, pochutiny a novinky v prvovýrobe ( príklady z praxe) / Microsoft Teams (2 hodiny) 

 

24.03.2021

LD 2

Monitoring AMR  / Microsoft Teams (2 hodiny)

 

25.03.2021

HP 6

Veterinárne kontroly na úseku zabíjania domácich kopytníkov a úradné kontroly mäsa v sektore čerstvého mäsa domácich kopytníkov  / Microsoft Teams (2,5 hodiny)

MVDr. M. Ondriaš; MVDr. P. Miškovič

31.03.2021

PD

Kontrola spotrebiteľskej balenej vody a aktualna sitácia na úseku nápojov / Microsoft Teams (2 hodiny) 

 

Marec

OAK1

Aplikácia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v praxi orgánov veterinárnej a potravinovej správy Prezentácia   / Microsoft Teams (4 hodiny)

Mgr. Vernarcová MVDr. Matejčík

Marec

HK 6 

VŽP ( rozdelené do jednotlivých kapitol)  / Microsoft Teams 

MVDr. Z. Tkáčová

Marec/apríl

HK 7

NPKR, monitoringy rezíduí    / Microsoft Teams (5 hodiny)

MVDr. M. Ihnátová MVDr. M. Varháčová;      MVDr. J. Lazar


Apríl 2021


 

08.04.2021

PD 

Pekárska a cukrárska výroba v nadväznosti na nar. (ES) č. 1333/2008 / Microsoft Teams (2 hodiny)

 

12.04.2021

PD 7

Kontroly krížového plnenia / Microsoft Teams (1,5 hodiny)

RNDr. Babič;  Ing. Svetík

15.04.2021

PD 

Kakao, čokoláda, cukroviny, výrobky zo škrobu, oleje, cukry - výroba, špecifické požiadavky na označovanie, najčastejšie zisťované nedostatky pri výkone ÚK / Microsoft Teams (2 hodiny)

 

20.04.2021

HK5

Monitoring TSE - aktuálne informácie / Microsoft Teams (3 hodiny)

MVDr. Boďová MVDr. M. Mojžiš, zástupca SR v EFSA ;Ing. Korytárová; NRL pre TSE; MVDr. Z. Tkáčová

21.04.2021 

H 1

Hraničné veterinárne kontroly / Microsoft Teams (4 hodiny)

MVDr. Hačko

22.04.2021

PD 6

Čerstvé ovocie a zelenina - kontroly v zmysle Zákona č. 491/2001 / Microsoft Teams (2 hodiny)

Ing. Vranka; Ing. Fischerová JUDr. Hanuliaková

22.04.2021

HK 3

Monitoring rezíduí / Microsoft Teams (3 hodiny)

MVDr. Ihnátová; MVDr. Varháčová

27.04.2021

HK1

Krmivá / Microsoft Teams (6 hodín)

MVDr. Ihnátová MVDr. Z. Tkáčová MVDr. Varháčová MVDr. Lazar Zástupca ÚŠKVBL Zástupca odboru zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov

Apríl

HK 6 

VŽP ( rozdelené do jednotlivých kapitol) - 4.  / Microsoft Teams 

MVDr. Z. Tkáčová

Apríl

HK 6 

VŽP ( rozdelené do jednotlivých kapitol) - 5. HACCP   / Microsoft Teams 

MVDr. Z. Tkáčová

29.04.2021

HK 5

Chovateľský program - scrapie u oviec / Microsoft Teams (2 hodiny)

MVDr. Z. Tkáčová; MVDr. Boďová

Apríl 

HK 5

ŠRM (1.-2.)   / Microsoft Teams 

MVDr. Z. Tkáčová MVDr. Boďová


Máj 2021


 

25.05.2021

PD 2

Potravinová legislatíva  / Microsoft Teams

Ing. Fischerová+ kolektív odboru RK, IT odbor

Máj

LP 1

Správne konanie v praxi orgánov veterinárnej správy a úradnej kontroly potravín – aktuálne problémy   / Microsoft Teams (8 hodín)

JUDr. Harviľák Mgr. Matajzíková MVDr. Mikulová


Jún  2021


 

22.-25.06 2021 

ZD 1

Zdravie zvierat, I. časť  /  IVVL

MVDr. Chudý, experti odboru; zdravia a ochrany zvierat; 

23.06.2021

PD 6

Školenie k cielenej kontrole - malé množstvá, trhoviská, ambulantný predaj / Microsoft Teams (2 hodiny)

 


Júl 2021


 

13.07.2021

HK 2

Veterinárna farmácia    /  Microsoft Teams (3 hodiny podľa aktuálnej pandemickej situácie)

MVDr. Ihnátová MVDr. Lazar Zástupca ÚŠKVBL


September  2021


 

September - 

HK 5

Pohotovostné cvičenie TSE / RVPS podľa výberu

MVDr. Boďová MVDr. Z. Tkáčová

08.09.2021 

HP 7

Vzdelávania úradných veterinárnych asistentov / RVPS Trnava

MVDr. M. Ondriaš MVDr. P. Miškovič MVDr. M.Virgalová

21.–22.09. 2021

HP 8

Veterinárne kontroly v sektore zverina, AMO, Vtáčia chrípka + mleté mäso, mäsové prípravky, čerstvé hydinové mäso a vajcia, med.  / IVVL Košice.

ZRUŠENÉ

MVDr. Lukáč P. MVDr. Janto R. MVDr.M. Virgalová Mgr. Vernarcová I

29.09.-01.10.2021  

ZD 2

Zdravie zvierat, II. časť  / IVVL / Microsoft Teams (podľa aktuálnej pandemickej situácie)

Dr. Chudý, 

experti odboru

zdravia a ochrany zvierat


Október  2021


 

06.10.2021

H 6

Systém TRACES NT - INTRA modul (online / MS Teams)

MVDr. Robert Hačko, Mgr. Katarína Cimrová, MVDr. Andrea Andraščíková

14.-15.10.2021  

LP 2

Priestupkové konanie v praxi orgánov veterinárnej správy a úradnej kontroly potravín – aktuálne problém / (12 hodín) IVVL / Microsoft Teams

JUDr. Harviľák JUDr. Hanuliaková

15.10.2021

(9:00-12:00)

H 7 

Systém TRACES NT - INTRA modul II. (online / MS Teams)

MVDr. Robert Hačko, Mgr. Katarína Cimrová, MVDr. Andrea Andraščíková

19.-20.10.2021 

HP 9

Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín v sektore mlieka / IVVL KE

MVDr. Ing. F. Pokorný

27.10.2021 

(9:00-13:30)

HP 10

Veterinárne kontroly v sektore mäsa domácich kopytníkov, zveriny a mäsových  výrobkov v súvislosti s AMO / (online / MS Teams) MVDr. Ing. Fridolín Pokorný; MVDr. Miroslav Ondriaš; MVDr. Gabriela Virgalová;  MVDr. Miškovič Pavol; MVDr. Pavol Lukáč  (ŠVPS SR)

28.10.2021 

(9:00-11:30)

HP 7

Úradné veterinárne kontroly na úseku zabíjania domácich kopytníkov a hydiny / (online / MS Teams) MVDr. Miroslav Ondriaš (ŠVPS SR), MVDr. Miškovič Pavol  (ŠVPS SR) a MVDr. Virgalová Michaela (ŠVPS SR

November  2021


 

18.-19.11.2021 

PD 4

Potravinová legislatíva / IVVL KE / Microsoft Teams 

Ing.Fischerová +kolek. odboru RK+iné

24.-25.11.2021   

HK 8

Problematika na úseku kontroly krmív, VŽP, Veterinárnej farmácie, rezíduí a monitoring a TSE (vrátane porady) / IVVL / Microsoft Teams ( 8 hodín)

MVDr. Ihnátová MVDr. Z. Tkáčová MVDr. Lazar; MVDr. Varháčová MVDr. Boďová

24.-25.11.2021

PD 5

Víno / MODRA / Microsoft Teams

Ing. Závracký; Ing. Fischerová


December  2021


 

02.12.2021

(9.00 – 11.00)

PD 

PD rastlinné komodity
Dovoz potravín neživočíšneho pôvodu z tretích krajín
Úradná kontrola potravín predávaných na diaľku /online Microsoft Teams

Ing. Marek Svetík, Ing. Zuzana Fischerová
 

10.12.2021

(9.00 – 12.00)

HP 8

Systém Traces NT – moduly EXPORT a DOCOM / online Microsoft Teams

MVDr. Robert Hačko Mgr. Katarína Cimrová, MVDr. Andrea Andraščíková
 

16.12.2021

(8.30 – 12.00)

HP 11

Aktuálne informácie týkajúce sa úradných kontrol potravín živočíšneho pôvodu / online Microsoft Teams MVDr. Ing. Fridolín Pokorný; MVDr. Erika Hudáčová,; MVDr. Gabriela Virgalová, MVDr. Miroslav Ondriaš

Počas  roka  2021 - Neurčené

 

HK 4   

VŽP (8 hodín)

Úradná kontrola na mieste v prevádzkarni (schvaľovanie) ; - bioplynová stanica s hygienizáciou 2x; - kompostovacie zariadenia, výroba organických hnojív 1x ; - výroba krmív pre spoločenské zvieratá 1x  - spaľovne 2x ; - spracovateľské zariadenie 1x

MVDr. Z. Tkáčová

 

HK 6                                       

VŽP ( rozdelené do jednotlivých kapitol)

6. Certifikácia VŽP pri vývoze ; 7. TRACES – hlásenia, kontroly, potvrdzovanie zásielok v mieste určenia

Zástupca odboru informatiky a IT Zástupca odboru zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov