Školenia a preškolenia poľovníkov

 

IVVL realizuje vzdelávací program "Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia osôb" v súlade s Vyhláškou MPRV SR č.13/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach. Školenia sa môžu zúčastniť poľovníci s platným poľovným lístkom, ktorí dosiahli minimálne stredoškolské vzdelanie. Predmetné školenia IVVL uskutočňuje po celom Slovensku, na základe požiadaviek cca 20 poľovníkov daného regiónu. Školenie je dvojdňové, v rozsahu 16 vyučovacích hodín a končí skúškou (do 15 dní odo dňa ukončenia školenia). 
Poplatok za školenie a skúšku je 175 € / osoba

Na školenie sa možno prihlásiť písomne, formou vyplnenej prihlášky (Príloha č. 13), ktorú si stiahnete TU ! 
Vyplnenú prihlášku je možné zaslať elektronicky, poštou alebo doručiť osobne. Po stanovení termínu a miesta školenia sú záujemcom zasielané pozvánky a návratky na adresy uvedené v prihláške. Na školenia sa je možné prihlasovať priebežne počas celého roku.

IVVL oznamuje poľovníkom - vyškoleným osobám, ktoré vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení a ktorým končí platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti (po 5 rokoch odo dňa vykonania skúšky odbornej spôsobilosti), aby sa formou vyplnenej prihlášky prihlásili na jednodňové (bez skúšky) "Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení" a získali nové osvedčenie. Poplatok za preškolenie je 60 € / osoba. IVVL realizuje preškolenia poľovníkov po celom Slovensku na základe požiadaviek vyškolených osôb, ktoré si podali na IVVL písomnú prihlášku.

Formulár prihlášky na preškolenie (Príloha č. 14) nájdete TU ! . 
Vyplnenú prihlášku je možné zaslať elektronicky, poštou alebo doručiť osobne. Po stanovení termínu a miesta školenia sú záujemcom zasielané pozvánky a návratky na adresy uvedené v prihláške. Na preškolenia poľovníkov, je nutné prihlasovať sa priebežne, počas celého roku v dostatočnom predstihu.

 
Aktuálne pozvánky: 
 

Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí

  • 8. - 9. jún 2023 - Šaľa
  • 15. - 16. jún 2023  - Košice

 

Preškolenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí

  • 7. jún 2023    - Šaľa
  • 13. jún 2023  - Svidník

 

Skúšky poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí

  • 29. máj 2023    - Topoľčany
  • 31. máj 2023    - Košice

 Štúdijný materiál: 

Prednášky k online preškoleniu poľovníkov

 

  ALVEOLÁRNA ECHINAKOKÓZA
 

OTRAVA REPKOU 
 

 AMO
 

HEPATITÍDA E

 

 LEGISLATÍVA II PLATNÁ  V SR  TÝKAJÚCA  SA  ZVERINY
 

 MANIPULÁCIA S ULOVENÝM ALEBO UHYNUTÍM DIVIAKOM
 


Doplňujúca dokumentácia: 

 
Kontaktná osoba:

Ing. Erika Meitnerová,

e-mail: meitnerova@ivvl.sk , tel.: 055/79 69 117, mobil: 0908 798 112