Ochrana zvierat používaných na vedecké účely

 

IVVL v súlade s § 15a pís. c) a § 37a zákona č. 39/2007 Z. z. realizuje vzdelávací program "Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely", ktorým absolvent získa odbornú spôsobilosť na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z.  ustanovuje pravidlá pre všetky postupové zvieratá, ktoré sú v projektoch a experimentoch. V zásadách 3R je zhrnuté ako treba správne zaobchádzať so zvieratami, chovať, držať, a opätovne vrátiť do pôvodného prostredia bez ujmy na zdraví. Dôraz sa kladie na to, aby sa zvieraťu nespôsobila bolesť, utrpenie alebo trvalé poškodenie na zdraví v čase vykonávania postupov, tak zo strany chovateľov, ale aj dodávateľov postupových zvierat, či užívateľských osôb.

 

Vzdelávací program sa uskutočňuje v troch moduloch:

  • modul A – Vykonávanie postupov v zariadení a usmrcovanie zvierat,
  • modul B – Navrhovanie postupov a projektov,
  • modul C – Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie

 

Na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciu so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, sú osoby povinné absolvovať teoretickú časť vzdelávacieho programu v rozsahu 15 vyučovacích hodín, praktickú prípravu a úspešne absolvovať záverečný test.

Praktická príprava sa uskutočňuje v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa a to v rozsahu 300 hodín v priebehu 3 mesiacov, pod dohľadom osoby vykonávajúcej dohľad. Podrobnosti o praktickej príprave sú uvedené v Oznámení o zmenách. Po absolvovaní vzdelávacieho programu a praktickej prípravy musí osoba najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia praktickej prípravy vykonať záverečnú skúšku  -  písomný test a po úspešnom absolvovaní  (75 % úspešnosť odpovedí)  účastník získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré je platné 4 roky.

Podľa § 37b zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti je prihlásenie do modulov podmienené dosiahnutým vzdelaním a to nasledovne:

(1) Osoba, ktorá navrhuje postupy a projekty (modul B - Navrhovanie postupov a projektov), musí získať vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa v príslušnej vednej disciplíne pre navrhovanie regulovaných projektov alebo vysokoškolské vzdelanie III. Stupňa vo vednej disciplíne, v ktorej sa postup vykonáva.

(2) Osoba, ktorá vykonáva postupy na zvieratách (modul A - Vykonávanie postupov v zariadení a usmrcovanie zvierat) musí získať najmenej stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou v príslušnom študijnom odbore  alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnej vednej disciplíne, v ktorej sa postup vykonáva.

(3) Osoba, ktorá sa stará o zvieratá alebo vykonáva usmrcovanie zvierat (modul C -  Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie) v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa, musí získať stredoškolské vzdelanie v tejto disciplíne, preukázateľnú odbornú prax získanú u veterinárneho lekára.
 

Zároveň z hľadiska prihlásenia do modulu B - Navrhovanie postupov a projektov je potrebné spĺňať nasledujúce podmienky:

1. Základný výskum - nutné získanie vysokoškolského vzdelania III. stupňa (PhD.)

2. Navrhovanie regulovaných projektov (aplikovaný výskum podľa OECD, STN) – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom sa nesmie podávať projekt s účelom – základný výskum
 

Vzdelávací program je určený najmä pre zamestnancov výskumných a vedeckých inštitúcií, ktorí sa podieľajú na experimentoch, postupoch a používajú zvieratá na vedecké účely alebo vzdelávacie účely. Záujemca prikladá doklad o dosiahnutom vzdelaní.
Cena školenia: 115 €

PREŠKOLENIE po 4 rokoch pozostáva z ôsmich vyučovacích hodín teoretickej výučby.
Cieľovou skupinou sú osoby vykonávajúce úlohy súvisiace s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, ktoré majú absolvované základné školenie a získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
Cena preškolenia: 75 €

 Aktuálne pozvánky:

 

 


 Prihláška na školenie:

V prípade záujmu o školenie vyplňte prosím online Registračný formulár

Registračný formulár - OCHRANA ZVIERAT POUŽÍVANÝCH NA VEDECKÉ ÚČELY ALEBO VZDELÁVACIE ÚČELY

Registračný formulár - PREŠKOLENIE PO ŠTYROCH ROKOCH

Online registrácia slúži ako prihláška na školenie, ktorou zisťujeme záujem o školenie. V prípade aktuálneho termínu školenia, na Vami zadanú emailovú adresu vo formulári, Vám zašleme aktuálne informácie ako aj podmienky účasti na školení.

  

Doležité informácie:


Oznámenie o zmenách v získavaní odbornej spôsobilosti OZVU


Minimálne požiadavky na výkon praktickej výučby pre výkon určených funkcií


Potvrdenie o absolvovaní praktickej prípravy


Štúdijný materiál - Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

* Prezentácie sú prístupné len účastníkom, ktorí absolvovali teoretickú časť školenia *  

Kontaktná osoba:

MVDr. Zuzana Lopatníková, 

e-mail: lopatnikova@ivvl.sk, tel.: 055/79 691 15, mobil: 0908 798 352 .