Ochrana zvierat používaných na vedecké účely

 

IVVL v súlade s § 15a pís. c) a § 37a zákona č. 39/2007 Z. z. realizuje vzdelávací program "Ochrana zvierat používaných na vedecké účely" (akreditácia č. 1570/2017/80/2), ktorým absolvent získa odbornú spôsobilosť na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z.  ustanovuje pravidlá pre všetky postupové zvieratá, ktoré sú v projektoch a experimentoch. V zásadách 3R je zhrnuté ako treba správne zaobchádzať so zvieratami, chovať, držať, a opätovne vrátiť do pôvodného prostredia bez ujmy na zdraví. Dôraz sa kladie na to, aby sa zvieraťu nespôsobila bolesť, utrpenie alebo trvalé poškodenie na zdraví v čase vykonávania postupov, tak zo strany chovateľov, ale aj dodávateľov postupových zvierat, či užívateľských osôb.

Vzdelávací program sa uskutočňuje v troch moduloch:

  • modul A – Vykonávanie postupov v zariadení a usmrcovanie zvierat,
  • modul B – Navrhovanie postupov a projektov,
  • modul C – Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie

Každý modul je v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Na získanie odbornej spôsobilosti  je potrebné absolvovať aj praktickú prípravu, ktorá sa uskutočňuje v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa  a to v rozsahu 300 hodín v priebehu 3 mesiacov, pod dohľadom osoby vykonávajúcej dohľad. Podrobnosti o praktickej príprave sú uvedené v Oznámení o zmenách. Po absolvovaní vzdelávacieho programu a praktickej prípravy musí osoba najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia praktickej prípravy vykonať záverečnú skúšku  -  písomný test a po úspešnom absolvovaní  (75 % úspešnosť odpovedí)  účastník získa osvedčenie, ktoré je platné 4 roky.

Vzdelávací program je určený najmä pre zamestnancov výskumných a vedeckých inštitúcií, ktorí sa podieľajú na experimentoch, postupoch a používajú zvieratá na vedecké alebo vzdelávacie účely.

Preškolenie po 4 rokoch pozostáva z ôsmich vyučovacích hodín teoretickej výučby.

 

IVVL organizuje školenia a preškolenia pri minimálnom počte 20 záujemcov (Košice, Bratislava). Termíny školení sa priebežne uverejňujú aj na webovej stránke IVVL: Aktuálne školenia

 Dôležitá informácia:

 

Záverečný test zo vzdelávacej aktivity

„Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely“,

konanej dňa 1.-2. júna 2021, sa uskutoční

18. januára 2022, online formou.​ 

 


Účastnícky poplatok činí 95,- €/os za vzdelávací program, 70,- €/os za preškolenie

Záujemca prikladá k prihláške na akreditovaný vzdelávací program, doklad o dosiahnutom vzdelaní.

 
Doležité informácie:


Oznámenie o zmenách v získavaní odbornej spôsobilosti OZVU


Minimálne požiadavky na výkon praktickej výučby pre výkon určených funkcií


Potvrdenie o absolvovaní praktickej prípravy


Štúdijný materiál - Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

* Prezentácie sú prístupné len účastníkom, ktorí absolvovali teoretickú časť školenia * 
 

Kontaktné osoby:

MVDr. Jozef Pokorný, 
e-mail: pokorny@ivvl.sk, tel.: 055/79 691 13.

MVDr. Zuzana Lopatníková, 
e-mail: lopatnikova@ivvl.sk, tel.: 055/79 691 15.